تور لحظه آخری آسمان
گروه محصولات در، بزرگترین گروه شرکت کننده در نمایشگاه امسال

با تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش نمایشگاه، گروه محصولات در شامل انواع درهای چوبی، ورودی، ضد سرقت و …. بیشترین درصد تعداد شرکت کنندگان در میان گروه های حاضر در نمایشگاه را به خود اختصاص داده اند و بدین ترتیب بزرگترین گروه شرکت کننده در نمایشگاه محسوب می شوند. در حال حاضر ۳۲% از تعداد شرکت کنندگان نمایشگاه را این گروه تشکیل داده است.

Abescon Industries Co .