مجتمع زیتون
تصاویر پروژه :
مدارک فنی :
کارفرما   :           مجتمع زیتون
کاربری   :           مسکونی
موقعیت   :           تهران، چیتگر
وضعیت   :           در حال انجام پروژه
Abescon Industries Co .