دفتر مرکزی شیشه کاوه
تصاویر پروژه :
مدارک فنی :
کارفرما   :           شیشه کاوه
کاربری   :           اداری
موقعیت   :           تهران، نوبنیاد
وضعیت   :           انجام شده
Abescon Industries Co .