مجتمع آسمان
تصاویر پروژه :
مدارک فنی :
کارفرما   :           مجتمع آسمان
کاربری   :           مسکونی
موقعیت   :           تهران
وضعیت   :           انجام شده
Abescon Industries Co .