مجتمع کارکنان کیهان
تصاویر پروژه :
مدارک فنی :
کارفرما   :           کیهان
کاربری   :           مسکونی
موقعیت   :           تهران، منطقه 22
وضعیت   :           انجام شده
Abescon Industries Co .