هتل پالاس
تصاویر پروژه :
مدارک فنی :
کارفرما   :           هتل پالاس
کاربری   :           هتل
موقعیت   :           کیش
وضعیت   :           انجام شده
Abescon Industries Co .